Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 2, d.d. 13 mei 2013. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27289559.

Artikel 1 – Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waaronder iedere aanbieding en overeenkomst tussen Informatiebeveiliging Nederland BV (Kamer van Koophandel 27289559), en enige opdrachtgever die opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door Informatiebeveiliging Nederland BV.
b. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Algemene Voorwaarden tussen Informatiebeveiliging Nederland BV en opdrachtgever de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook. Zelfs indien in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.
c. Afwijkingen van deze voorwaarden door partijen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

a. De door Informatiebeveiliging Nederland BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij schriftelijk anders aangegeven.
b. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Informatiebeveiliging Nederland BV niet tot acceptatie.
c. Overeenkomsten tussen Informatiebeveiliging Nederland BV en opdrachtgever komen tot stand op het moment dat opdrachtgever – schriftelijk of mondeling – blijk geeft of laat geven de wil te hebben om van de diensten van Informatiebeveiliging Nederland BV gebruik te maken en Informatiebeveiliging Nederland BV de opdracht accepteert.
d. Alle nadere overeenkomsten en/of handelingen die daardoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

Artikel 3 – Opdrachtnemer en uitvoering

a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Informatiebeveiliging Nederland BV.
b. Informatiebeveiliging Nederland BV is bevoegd om – indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht – bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend.
c. Informatiebeveiliging Nederland BV zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 4 – Duur en looptijd

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is deze slechts indicatief en nimmer een fatale termijn.

Artikel 5 – Meerwerk

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, inclusief het opnieuw vaststellen van de randvoorwaarden waaronder eventuele meerkosten en/of het tijdstip van voltooiing van de uitvoering.

Artikel 6 – Geheimhouding en niet werven medewerkers

a. Beide partijen zijn gehouden maatregelen te treffen voor de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
b. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door de andere partij expliciet anders is aangeduid.
c. Opdrachtgever verleent Informatiebeveiliging Nederland BV toestemming om de naam en het logo van zijn organisatie en een een korte beschrijving van de opdracht te gebruiken in referenties en overzichten van klanten.
d. Elk van de partijen zal gedurende de opdracht van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken.

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendom

a. Onverminderd het in het vorige artikel van deze voorwaarden bepaalde, behoudt Informatiebeveiliging Nederland BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door Informatiebeveiliging Nederland BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, enquêtes, checklisten door hem zonder voorafgaande toestemming van Informatiebeveiliging Nederland BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
c. Informatiebeveiliging Nederland BV behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Honorarium en kosten

a. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met drie maandelijks door Informatiebeveiliging Nederland BV vast te stellen uurtarieven.
b. De tarieven zijn exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfskosten en gebaseerd op het prijspeil van heden.
c. Indien om welke reden dan ook, de kostprijs waarop de tarieven zijn gebaseerd na het tot stand komen van de overeenkomst wordt verhoogd, is Informatiebeveiliging Nederland BV gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig te verhogen, in welk geval opdrachtgever het verhoogde tarief verschuldigd is.
d. Kosten voor onvoorziene extra werkzaamheden worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever.
e. Eventuele koerswijzigingen van vreemde valuta zijn ook kostprijsverhogingen.
f. Door Informatiebeveiliging Nederland BV aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben altijd een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter.

Artikel 9 – Facturering

a. Informatiebeveiliging Nederland BV zal de door haar te verrichten en verrichte werkzaamheden en te maken en gemaakte kosten op basis van voorschotnota’s en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen, waarbij het ter volledige discretie van Informatiebeveiliging Nederland BV staat of zij voorschotnota’s en tussentijdse declaraties zal verzenden.
b. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden terugbetaald. Voor voorschotnota’s, tussentijdse- en einddeclaraties geldt en betalingstermijn van 14 dagen na de verzenddatum van de nota of declaratie.
c. Elke nota of declaratie wordt als een afzonderlijke vordering van Informatiebeveiliging Nederland BV op opdrachtgever beschouwd.

Artikel 10 – Betaling

a. Indien enige voorschotnota of declaratie niet binnen de termijn of op de wijze omschreven in Artikel 9 wordt betaald, is de opdrachtgever automatisch, en zonder dat verdere aanmaning of sommatie is vereist, in verzuim.
b. Niet-betaling van enige voorschotnota of declaratie op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op de opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolge.
c. Informatiebeveiliging Nederland BV is alsdan gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmede op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig te kunnen worden.
d. Alsdan is de opdrachtgever rente aan Informatiebeveiliging Nederland BV verschuldigd over de openstaande vordering(en) van Informatiebeveiliging Nederland BV ad 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt beschouwd.
e. In geval van (al dan niet gerechtelijke) invordering is de opdrachtgever – naast de verschuldigde hoofdsom en de rente – eveneens alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemd rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 11 – Betaling en reclame

a. Betaling van een door Informatiebeveiliging Nederland BV verzonden voorschotnota of declaratie geschiedt altijd zonder enige korting of schuldvergelijking. Geschillen van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van declaraties te weigeren en/of op te schorten.
b. Reclames inzake tekortkoming bij de uitvoering van werkzaamheden door Informatiebeveiliging Nederland BV dienen binnen 8 dagen nadat een opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, door Informatiebeveiliging Nederland BV schriftelijk ontvangen te zijn. Reclames betreffen voorschotnota’s of declaraties dienen binnen 8 dagen na de verzenddatum van de voorschotnota of declaratie door Informatiebeveiliging Nederland BV schriftelijk ontvangen te zijn. Nadien kan door de opdrachtgever geen andere aanspraak meer gemaakt worden dan volgens de Artikelen 12 en 13.

Artikel 12 – Inspanningsverplichting, door opdrachtgever aangeleverde informatie en aard van de werkzaamheden

a. Informatiebeveiliging Nederland BV verplicht zich dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels, zal verrichten.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of toegang tot personen die gegevens mondeling overdragen, waarvan Informatiebeveiliging Nederland BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Informatiebeveiliging Nederland BV worden verstrekt.
c. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Informatiebeveiliging Nederland BV zijn verstrekt , dan wel bij ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever, heeft Informatiebeveiliging Nederland BV het recht om de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Informatiebeveiliging Nederland BV zal wegens deze opschorting of beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
d. Informatiebeveiliging Nederland BV staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever aan Informatiebeveiliging Nederland BV verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig ter goeder trouw verstrekt) Informatiebeveiliging Nederland BV aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Informatiebeveiliging Nederland BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
e. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Informatiebeveiliging Nederland BV een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Informatiebeveiliging Nederland BV en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Informatiebeveiliging Nederland BV de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.
f. Informatiebeveiliging Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn.
g. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en schade

a. Informatiebeveiliging Nederland BV is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever (I) voor schade van opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Informatiebeveiliging Nederland BV in de nakoming van de overeenkomst, of (II) voor schade van opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit een aan Informatiebeveiliging Nederland BV toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht. Iedere aansprakelijkheid van Informatiebeveiliging Nederland BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
b. De totale aansprakelijkheid voor directe schade van Informatiebeveiliging Nederland BV is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Informatiebeveiliging Nederland BV ter zake gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
c. Informatiebeveiliging Nederland BV zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een totale aansprakelijkheid tot een bedrag van 1.000.000 Euro, en een bedijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een totale aansprakelijkheid tot een bedrag van 2.500.000 Euro.
d. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bieden van een vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven of gebrekkige prestatie, tenzij en voor zover verdere zuivere vermogensschade (ook) wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Informatiebeveiliging Nederland
BV.
e. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en de beperking tot uitsluitend vervangende schadevergoeding niet in stand kan blijven, is de aansprakelijkheid van Informatiebeveiliging Nederland BV beperkt tot een absoluut maximum van 25.000 Euro.
f. Informatiebeveiliging Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.
g. De opdrachtgever vrijwaart Informatiebeveiliging Nederland BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Informatiebeveiliging Nederland BV.
h. Indien omstandigheden buiten de macht van Informatiebeveiliging Nederland BV nakoming van de overeenkomst door Informatiebeveiliging Nederland BV verhinderen, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. Als omstandigheden buiten de macht van Informatiebeveiliging Nederland BV worden in elk geval beschouwd: storingen in of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 14 – Overmacht

a. In geval van overmacht is Informatiebeveiliging Nederland BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Onder overmacht wordt te dezen tevens ziekte bij Informatiebeveiliging Nederland BV over een periode langer dan 60 dagen, verstaan.
b. Informatiebeveiliging Nederland BV is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 15 – Ontbinding

a. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
b. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van het ongedaan maken zijn, tenzij Informatiebeveiliging Nederland BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
c. Bedragen die Informatiebeveiliging Nederland BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Informatiebeveiliging Nederland BV reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
d. In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Informatiebeveiliging Nederland BV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen Informatiebeveiliging Nederland BV en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schaden en interesten, veroorzaakt door het verzuim van de opdrachtgever.

Artikel 16 – Toepasselijk recht, plaats en geschillen

a. Op alle tussen Informatiebeveiliging Nederland BV en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
b. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door Informatiebeveiliging Nederland BV worden uitgevoerd, ook wanneer deze deels elders worden verricht, in Nederland plaatsvindt; alle overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk verricht.
c. Alle geschillen tussen Informatiebeveiliging Nederland BV en opdrachtgever voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen worden beslist door de daartoe bevoegde rechter.

U kunt een kopie van deze Algemene Voorwaarden ook als PDF bestand downloaden.