Disclaimer

Disclaimer

Versie 1 d.d. 23 februari 2012
 
Gebruik van de site van Informatiebeveiliging Nederland en de daarmee verbonden internetsites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: “de sites”) betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Informatiebeveiliging Nederland uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Juistheid en volledigheid van informatie

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Informatiebeveiliging Nederland, alsmede de directie en medewerkers van Informatiebeveiliging Nederland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Diensten en producten

Alle beschrijvingen van diensten en producten op de sites, alsmede de vermelde tarieven of prijzen hebben uitsluitend een vrijblijvend en informatief karakter. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie op de sites maakt nooit deel uit van, en dient nooit als basis voor aanbiedingen of overeenkomsten met Informatiebeveiliging Nederland.

Intellectueel eigendom

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom van, of licentie bij, Informatiebeveiliging Nederland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Informatiebeveiliging Nederland.

Links naar derden

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Informatiebeveiliging Nederland, zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Informatiebeveiliging Nederland geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Aanpassingen van deze disclaimer

We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. Herzieningen zullen op deze site bekend worden gemaakt.