Eerste Kamer stemt in met uitvoeringswet nieuwe Europese privacyregels

De Senaat heeft op 15 mei een wet aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Uitvoeringswet, UAVG genaamd, dient ervoor om de transitie van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De UAVG is beleidsneutraal: daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes, zullen de bestaande regels op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen.

Meer en betere rechten voor burgers

De belangrijkste basisbeginselen, verplichtingen en rechten zijn vanaf 25 mei voor alle landen binnen de EU gelijk. Burgers krijgen onder de AVG onder meer het recht om ‘vergeten te worden’. Verder krijgen ze het recht op dataportabiliteit. Organisaties dienen de persoonsgegevens die ze van burgers hebben aan hen te verstrekken, wanneer deze mensen daarom vragen. Ook kunnen burgers vragen om deze gegevens rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen.

Transparanter

Organisaties die persoonsgegevens bewaren, zullen onder de AVG transparanter moeten zijn. Zij zullen voortaan moeten kunnen aantonen dat ze handelen in overeenstemming met de AVG (verantwoordingsplicht). Ze zullen onder meer een register bij moeten houden van de persoonsgegevens die ze verwerken (opslaan). De Autoriteit Persoonsgegevens controleert in Nederland of de regels correct worden nageleefd.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief