Nationale aanpak cybercrime in 2013 geïntensiveerd

De kwetsbaarheid van nationale ICT-systemen, vooral als gevolg van internationale verwevenheid, kunnen een ontwrichtend effect hebben op infrastructuren, economieën en overheden. In de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn daarom een aantal overheidsmaatregelen opgenomen waarmee de veiligheid moet worden vergroot.

Zo wordt er een generiek ‘cybersecurity model’ ontwikkeld waar rollen en verantwoordelijkheden van partijen worden benoemd. Er komt ook meer aandacht voor samenwerking en informatieuitwisseling tussen publieke en private partijen.

Nederland verstevigd de internationale samenwerking met andere landen binnen en buiten Europa. Een andere maatregel die wordt genoemd is het bevorderen van de oprichting van één Europese Cyber Security Strategie (ECSS) .

In 2013 wordt gewerkt aan een wettelijke regeling die vitale sectoren zoals financiën, energie en telecom verplicht om inbreuken op de veiligheid en/of integriteit van informatiesystemen te melden aan de toezichthouder en/of het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Het politie team dat zich met cybercrime bezig houdt wordt in 2013 met 33 FTE uitgebreid. Ook wordt verder gewerkt aan een Flexibel Informatie- en Expertise Team (FIET) dat de intelligence, kennis en expertise op het gebied van cybercrime borgt.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief